Förkortningar & Litteratur


Grubb [1665], Christoph L.: PENU PROVERBIALE Dhet är : Ett ymnigt förrådh aff allehanda Gambla och Nyia Swenska Ordseeder och Lährespråk. Deels genom långlig Observation antecknade; Dels aff Latinen* och Tyskan vthsökte, och til Swänskan lämpade: Medh en kort explication för dhe enfaldigas skul : Sampt medhängde Sententier och Verilogier; Så och richtige Concordantier Ordspråken emillan. Ad marginem någre Skrifftens rum** införde, som medh Ordspråken synes hafwa någon lijkheet. Wår Swänska nation (förmodeligen) til tiänst och behagh sammanskriffne Aff Christoph: L. Grubb.
Tryckt i Linköping aff Daniel Kämpe. Åhr 1665.
*latinen: latinet  SAOB
**rum: bibelställe SAOB ⇒ nr. 20)

* * * * * *

Adagia – Erasmus Roterodamus: Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami recognita et adnotatione critica instructa notisque illvstrata. Ordinis secvndi. Tomvs primvs – Tomvs octavvs. North-Holland, Elsevier, 1981-2005.
     #1–#500 (vol. 1, 1993); #501–#1000 (vol. 2, 1998); #1001–#1500 (vol. 3, 2005); #1501–#2000 (vol. 4, 1987); #2001–#2500 (vol. 5, 1981); #2501–#3000 (vol. 6, 1981); #3001–#3500 (vol. 7, 1999); #3501–#4151 (vol. 8, 1997).
     Varje volym innehåller detaljerade förteckningar över latinska och grekiska adagia, namnindex, förkortningstabell, litteraturlistor, m.m.

Dahlgren Glossarium – F. A. Dahlgren: Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket : från och med 1500-talets andra årtionde. Lund 1914-1916.

Hellquist Ordbok – E. Hellquist: Svensk etymologisk ordbok. Lund 1922; 1980.

Holm Ordspråk – P. Holm: Ordspråk och talesätt. Sthlm 1965; 1975.

Kock [1894], Axel & Carl af Petersens, 1889-94: Östnordiska och latinska medeltidsordspråk.
Peder Låles ordspråk och en motsvarande svensk samling 1. Texter med inledning. København 1889-94.

Kock [1892], Axel: Östnordiska och latinska medeltidsordspråk.
Peder Låles ordspråk och en motsvarande svensk samling. 2. Kommentar. Köpenhamn 1891-92.

Reuterdahl [1840], Henrik: Gamla ordspråk på latin och swenska, efter en Upsala-handskrift
utgifne och med glosarier försedde af D:r H. Reuterdahl. Lund 1840.

Rietz Dialkektlexikon – J. E. Rietz: Svenskt dialektlexikon : ordbok öfver svenska allmogespråket. Lund, 1862-1867; 1962.

SAOB Svenska Akademiens Ordbok
Vid ordhänvisning till SAOB måste underavdelningarna + Ordformer och + Etymologi öppnas manuellt för att man skall kunna finna relevant(a) ordform(er).

SO – Svensk ordbok

Söderwall Ordbok – K. F. Söderwall: Ordbok öfver svenska medeltids-språket, 1-3. Lund 1884-1918.

YFSv (ca. 1450 ) – En medeltida ordspråkssamling på fornsvenska, utgiven av Inger Lindell. Uppsala 2011. (ACTA ACADEMIAE REGIAE GUSTAVI ADOLPHI CXIV)

Wahlund Osed och ordsed – P. E. Wahund: Osed och ordsed : det är 1234 oemotsägliga ordspråk och kärnfulla talesätt, hämtade ur sal. hr Christopher L. Grubbs Penu proverbiale och här ånyo återgivna med förklaringar, kommentarer, ordlista samt andra gagneliga bihang. Sthlm 1968; 1990. 

* * * * * *

Albrektson, K. – Laag och rätt styrer Herre och Knecht. En undersökning inom kognitiv semantik av flerordslemman i ordspråkslexikonet Penu proverbiale (1665). Göteborgs universitet 2021 (Magisteruppsats). 

Sköldberg [2010], Emma: Ordning och reda i ordspråksförrådet? Om struktur och innehåll i Grubbs Penu proverbiale (1665). (Nordiska Studier i Lexikografi 10, 2010)

Sköldberg [2014], Emma: Arvet efter Grubb. Om struktur och innehåll i svenska ordspråkssamlingar genom tiderna. I: L.-E. Edlund & B. af Klintberg (red.) Aspekter på ordspråk. Föredrag vid ett symposium i Uppsala 27-28 april 2011, sid. 121-143. Uppsala 2014.

Widbäck [ca. 2015], A.: Ordspråk och deras användning.
(ibg.uu.se/digitalAssets/347/c_347400-l_3-k_ordspra-k-och-deras-anva-ndning)
[ort & årtal saknas]